Privacy

PRIVACYVERKLARING MIRTEL/SWITCHZIN

Mirtel/SwitchZin kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mirtel/SwitchZin verstrekt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mirtel/SwitchZin verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Mirtel/SwitchZin van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Mirtel/SwitchZin kunnen worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres / IP adres
 • Bankgegevens

 

Waarom wij deze gegevens nodig hebben?

Mirtel/SwitchZin verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Mirtel/SwitchZin indien u heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Mirtel/SwitchZin gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Mirtel/SwitchZin zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Delen met anderen

Mirtel/SwitchZin verkoopt uw gegevens niet aan derden. Gegevens worden alleen gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Mirtel/SwitchZin gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwijdering mag niet in strijd zijn met de wettelijke bewaarplicht van uw gegevens of in strijd zijn met de eisen van de opdracht. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar m.gommans@Mirtel/SwitchZin.nl

 

Beveiliging

Mirtel/SwitchZin hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Mirtel/SwitchZin heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt de website van Mirtel/SwitchZin bijv. gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Iedere persoon die bij Mirtel/SwitchZin toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Mirtel/SwitchZin gebruik maakt van de diensten van derden, zal Mirtel/SwitchZin in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Mirtel/SwitchZin u hierover binnen 4 weken informeren. Dit verzoek kunt u indienen via contact ->

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via contact ->

 

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59917903

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 8 mei 2018 .